A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Centrum Ratownictwa Gliwice realizuje zadania miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania przez Prezydenta Miasta zwierzchnictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowanie działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej.

Zadania te realizowane są poprzez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Do najważniejszych z nich należą m.in.:

 1. Opracowywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w mieście oraz prowadzenie „Mapy przestępczości w mieście”.
 2. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”.
 3. Współpraca z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej PSP, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Miejskiej w zakresie kształtowania zagadnień bezpieczeństwa w mieście.
 4. Opiniowanie dokumentów planistycznych miasta, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki bezpieczeństwa.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego.
 6. Przygotowywanie informacji niezbędnych do wykonania dokumentów planistycznych i sprawozdawczych oraz współpraca z innymi komórkami CRG w zakresie realizowanych zadań.
 7. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz członków rad osiedlowych w zakresie działania CRG.
 8. Przygotowywanie projektów poleceń Prezydenta Miasta do wydania ich kierownikom powiatowych  służb, inspekcji i straży, dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia zaistniałych zagrożeń, w stanie faktycznym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie  miasta.
 9. Obsługa merytoryczna i organizacyjna wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wspólna dla Miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizuje zadania powiatu / miasta n.p.p. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania przez Prezydenta Miasta i Starostę Gliwickiego zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej.

Do zadań tych należą:

 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.
 7. Opiniowanie, zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE