A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (art.200÷207a) na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej „kurierami” – także posiadanych środków transportowych. Nałożenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku, przy zastrzeżeniu, że czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - czterdziestu ośmiu godzin.

Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne mogą być w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zobowiązane do wykonania świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa. Przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.

Świadczenia osobiste i rzeczowe nakłada Prezydent Miasta na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub innych upoważnionych osób prawnych i fizycznych.

Zgodnie z uchwalą nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 111, poz 2103) świadczenia osobiste i rzeczowe nakłada Komendant CRG.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE