A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
Planowanie obronne jest to szczegółowe ustalanie sposobów realizacji zadań obronnych oraz niezbędnych do tego sił i środków, stosownie do ustaleń zawartych w strategii obronności.

Proces planowania obronnego na szczeblu miasta obejmuje dziedziny:

  • planowanie obronne - ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Prezydenta Miasta) oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne
  • planowanie operacyjne - ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, tym przypadku Prezydenta Miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania

Produktem finalnym jest:

„Plan operacyjny funkcjonowania miasta Gliwice w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Plan ten zawiera:

  1. Przekazane przez wojewodę śląskiego wypisy z planu wojewódzkiego zawierające:
  • ocenę zagrożeń województwa
  • zamiar realizacji zadań operacyjnych właściwego wojewody
  • zadania operacyjne przeznaczone do wykonania przez Prezydenta Miasta Gliwice, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu
  • przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej
  • zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami oraz Siłami Zbrojnymi, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi
  2. Ocenę zagrożeń na terenie miasta Gliwice.
  3. Zamiar realizacji zadań operacyjnych przeznaczonych do wykonania przez Prezydenta Miasta.
  4. Karty realizacji zadań operacyjnych.

  5. Inne zagadnienia wynikające z właściwości Urzędu Miejskiego niezbędne dla właściwej realizacji zadań
      operacyjnych.

Planowanie obronne obejmuje: wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów sporządzanych w ramach przeglądów i przygotowań obronnych państwa, województwa i gminy.

W skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wchodzą organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania na rzecz obronności na terytorium miasta Gliwice. Uczestniczą one w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym w granicach kompetencji określonych odrębnych przepisach, z wykorzystaniem obsługujących ich urzędów oraz niezbędnej infrastruktury. Wykonują zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym na szczeblu miasta na prawach powiatu jakim są Gliwice, w zależności od skali zagrożenia, z wykorzystaniem stałych siedzib lub zapasowych miejsc pracy.

 

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE