A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z póżn. zm).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156 poz. 1301 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz.985 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594).
 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronyw razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz 2081 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz.151 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz 1515).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz 2218).
 13. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 3 z późn. zm.),
 14. Uchwała nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 111, poz 2103),
 15. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 16. Regulamin Organizacyjny Centrum Ratownictwa Gliwice,
 17. Statut Centrum Ratownictwa Gliwice ( § 4 ust. 2 pkt 4 lit. c – do zakresu jego działalności należy zapewnienie realizacji zadań Prezydenta Miasta Gliwice w sprawach przygotowań obronnych państwa, za wyjątkiem rejestracji i kwalifikacji wojskowej).
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE