A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym jest:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2018 poz. 1401, 1560)

Podstawowe definicje:

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa  - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Infrastruktura krytyczna - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
 • łączności
 • sieci teleinformatycznych
 • finansowe
 • zaopatrzenia w żywność
 • zaopatrzenia w wodę
 • ochrony zdrowia
 • transportowe
 • ratownicze
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych

 Prezydent Miasta Gliwice został zobligowany do realizacji następujących zadań w mieście:

 1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
 2. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
 4. Zapobieganie, przeciwdziałnie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 5. Współdziałanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 7. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia ,,Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice"
 • realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego

Prezydent wykonuje powyższe przedsięwzięcia przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE