A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Na terenie miasta następujące rejony zagrożone są podtopieniem w wyniku wystąpienia rzek i potoków z koryt oraz nagromadzenia wód opadowych lub cofki wody w kanalizacji deszczowej:

  1. Teren zamknięty ulicami: Kujawską, Marii Skłodowskiej Curie, Kaszubską, Zimnej Wody, Konarskiego ciągnący się do lodowiska Tafla. Obejmuje swym zasięgiem całość ulicy Kaszubskiej, Banacha, dużą część ul. Akademickiej. Zagrożone obiekty Politechniki Śląskiej. Teren mocno zurbanizowany.
  2. Teren po obu stronach rzeki Kłodnicy leżący w obrębie ulic Królewskiej Tamy, Panewnickiej, Kujawskiej obejmujący ogródki działkowe.
  3. Teren wzdłuż ulicy Słowackiego w dolinie potoku Ostropka (łąki).
  4. Teren po obu stronach ulicy Chorzowskiej ciągnący się wzdłuż rzeki Bytomki od DK88 na południe - przy bardzo wysokim stanie wody.
  5. Teren wzdłuż rzeki Bytomki leżący przy ulicy Królewskiej Tamy w pobliżu PEC Gliwice (nieużytki).

W czasie szczególnie nawalnych deszczów, lokalne podtopienia mogą wystąpić w innych niż w wyżej wymienionych rejonach miasta.

Po roku 1997 nastąpiło pogorszenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Główną przyczyną jest zasypanie (pomimo starań władz Gliwic) leżącego na granicy Zabrza i Gierałtowic zbiornika WN 35. Przejmował on część wód powodziowych rzeki Kłodnicy. Ponadto zostały podniesione wały przeciwpowodziowe w Przyszowicach, czego powodem jest wyższa niż w 1997 r. fala powodziowa (najwyższy stan Kłonicy odnotowany w 1997 r. – 360 cm, w 2010 r. – 384 cm). Stąd podniesienie wałów w rejonie Parku Chrobrego, celem jego ochrony, spowodowałoby jedynie spiętrzenie fali powodziowej przez most na ul. Wrocławskiej i zalanie miasta. Także podwyższenie wałów wzdłuż całej Kłonicy nie gwarantowałoby utrzymania wód powodziowych w korycie rzeki. Rolę wału przeciwpowodziowego spełniła w 2010 r. ul. Panewnicka, zatrzymując wodę w rejonie ogródków działkowych i uniemożliwiając zalanie części miasta.

Kolejną przyczyną jest postępujące zamulenie dna rzeki Kłodnicy i Bytomki, których administratorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

W celu poprawy istniejącego stanu podejmowane są następujące działania:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta odbywa się dzięki wprowadzeniu stałego monitoringu poziomu wód rzeki Kłodnicy i Bytomki. W roku bieżącym zawarto porozumienie z Zabrzem i Gierałtowicami celem wykonania raportu na temat zagrożeń powodziowych na terenie wszystkich trzech jednostek administracyjnych. Na 2012 r. zaplanowano rozpoczęcie przebudowy mostu w ciągu ul. Wrocławskiej. Inwestycja powyższa umożliwi m.in. swobodny przepływ wód powodziowych.
  2. Zgodnie z nowelizacją w 2011 r. ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 poz. 159 z 2011 r.) Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobowiązane zostały do aktualizacjii wykonania dokumentacji powodziowej w tym m.in. wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożeń powodziowych, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
  3. Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr II/43/1/2006 z dnia 16.01.2006 r. przyjął, opracowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych „Program małej retencji dla województwa śląskiego" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko". W dokumencie tym ujęto dwa suche zbiorniki na terenie miasta Gliwice - na potokach Ostropka i Doa. Powyższy Program zakłada realizację ujętych w nim obiektów do końca 2015 r. Jednakże, budowa i modernizacja przedmiotowych zbiorników wodnych, polderów i stawów ziemnych uzależniona jest od środków finansowych oraz terminów opracowania dokumentacji technicznych i uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.
  4. Corocznie przedstawiciele Centrum Ratownictwa Gliwice, wspólnie ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonują przeglądu utrzymania cieków administrowanych przez ŚZMiUW. Ostatni przegląd został dokonany w dniu 11 maja 2011 r.
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE