A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice - jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gliwice w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołanym Zarządzeniem Nr PM - 6336/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 czerwca 2018 r.

Wyżej wymienione zarządzenie określa skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zespołu.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący – Prezydent Miasta Gliwice.
 2. I Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, nadzorujący zarządzanie kryzysowe.
 3. II Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice.
 4. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
 5. Komendant Miejski Policji w Gliwicach.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice.
 8. Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 9. Sekretarz Miasta.
 10. Skarbnik Miasta.
 11. Dyrektor Urzędu Miejskiego.
 12. Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego.
 13. Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego.
 14. Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego.
 15. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego.
 16. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
 17. Zastępca Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice.
 18. Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach.
 19. Komendant Straży Miejskiej.
 20. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
 21. Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
 22. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 23. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć ponadto w zależności od potrzeb:

 1. Osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych miasta, służb, inspekcji i straży powiatowych.
 2. Powołani przez przewodniczącego eksperci.
 3. Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych.
 4. Inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 4. Opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.
 5. Wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez Przewodniczącego Zespołu, Członków Zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zespół pracuje w trybie planowym i doraźnym; w trybie doraźnym pracuje w razie wystąpienia zdarzenia lub zagrożenia uzasadniającego jego zwołanie.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE